تبلیغات
شُبیر علیه السلام - حضرت نوح و كربلا

حضرت نوح و كربلا
در كتاب شریف المشاهد شیخ شبسترى (ره) روایت كرده كه چون حضرت نوح علیه السلام كشتى را بنا نمود و صد هزار مسمار به كشتى زد تا اینكه پنج مسمار ماند حضرت نوح علیه السلام یكى از آن پنج مسمار را برداشت .

فاَ شرَقَ بِیَدِهِ وَ اَضاءَ كَما یَضئ الكَواكِبَ الدُّریه فى اُفُق السَّماء.

پس آن مسمار در دست نوح روشن شد چنانكه ستاره رخشان در افق آسمان درخشنده مى شود. فتحیّر نوح فانطق الله المسمار بلسان طلق ذلق فقال انا باسم خیر الانبیاء محمّد بن عبّداللّه (ص)

پس نوح از درخشندگى مسمار حیران شد و خداوند عالم مسمار را بنطق و تكلم آورد با زبان كشاده و فصیح عرض كرد: كه یا نوح من بر اسم نامى خاتم انبیاء محَّمد بن عبدالله مقرَّر شده ام و درخشندكى من از بركت اسم آن بزرگوار است . پس جبرئیل نازل شد و حضرت نوح علیه السلام از جبرئیل سؤ ال كرد یا جبرئیل این چه مسمارى است كه من هرگز مثل او را در درخشندگى ندیده ام .

جبرئیل گفت : این مسمار بر اسم حضرت رسو ل اللّه (ص) است پس ‍ حضرت نوح (على نبیّینا و آله و علیه السلام) سه مسمار دیگر از آنها را برداشت و هر یك را به طرفى از كشتى زد، و هر یك در درخشندگى مثل سابق بودند، چون نوبت مسمار پنجم رسید حضرت نوح علیه السلام آن را برداشت و دید فَزَهر و انارَ و اَ ظهَر النِداوة

پس درخشان و منوّر گردید، در دستش ، و رطوبت سرخى از آن مسمار ظاهر شد، حضرت نوح علیه السلام متعجّب ماند از جبرئیل سؤ ال كرد!

جبرئیل عرض كرد: كه این مسمار پنجم مسمار حسین علیه السلام است و بنام اوست ، آنرا بجانب مسمار پدرش بزن ، حضرت نوح پرسید كه این چه رطوبت است كه از این مسمار ظاهر مى شود؟ جبرئیل عرض كرد: كه این خون است و احوالات و وقایع كربلا را به حضرت نوح علیه السلام بیان كرد و حضرت نوح علیه السلام گریست و بر قاتلین آن حضرت لعن نمود.


منبع : كشكول النور ج 1 ص 64.