شیخ ذبیح اللّه محلاّتی
شیخ ذبیح اللّه محلاّتی می‌ نویسد: عقیده بنده این است که پس از فاطمه زهرا (س)، حضرت زینب (س) افضل از جمیع زنان اولین و آخرین است و هر کسی دوره زندگانی این مظلومه را مطالعه نماید، البته تصدیق خواهد کرد؛ چه آنکه این مخدّره جامع فضایل تکوینیه و تشریعیه بوده است.