مقاتل
معرفی کتاب

«آینه در کربلاست» اثر دکتر محمدرضا سنگری تنها با گذشت یک سال از انتشار به چاپ هفتم رسیده است؛ این اثر روایتی کامل از واقعه عاشوراست.آینه در کربلاست از دقیقترین و جزئی پردازانه‌ترین تاریخ نوشته های عاشورا است که نویسنده در آن با استفاده از منابع دست اول و مورد وثوق علمای تاریخ شیعه، تحلیل جامعی از حادثه کربلا ارائه می‌دهد.

نظرسنجی
به نظر شما عوامل قیام امام حسین(ع) کدام موارد زیر است؟
جشنواره
 • حسین(علیه السلام) گوهر جاودانه ادیان

  رود خونی كه از شهیدان كربلا بر صحرای طف جاری شد، فرات حقیقتی گشت كه جرعه نوشان عزت و آزادگی را ازهر مذهب و مسلك و هر دین و آیین به قدر تشنگی سیراب كرد....

  ادامه مطلب ...
 • عشق به سیدالشهدا

  ستمگران و حكام ‏جور و پیروان باطل، وقتى با یك فكر و ایمان و گرایش معنوى ‏نتوانند مبارزه و مقابله كنند، به مظاهر و نمودها و سمبل هاى آن تفكر و باور حمله مى‏ كنند....

  ادامه مطلب ...
 • ارتباط امام مهدى(ع) با امام حسین(ع)

  از زمان خلقت آدم ابوالبشر تاكنون همواره دو جریان حقّ و باطل به موازات هم پیش‏رفته و كره خاك هیچ‏گاه از مصاف این دو جریان خالى نبوده است. پیروان هر یك از حق‏ مداران گذشته، همواره بسترسازان حق‏گرایان آینده...

  ادامه مطلب ...
 • سرّ عدد چهل

  اعداد نه تنها در زندگی مادی که در زندگی معنوی ما نیز حائز اهمیت فراوانند ، تعدا رکعات نماز ، تعداد تسبیحات اربعه ، تعداد تسبیحات حضرت فاطمه (س) و امثال اینها نشان می دهند که زندگی معنوی جدا از اعداد نیست ...

  ادامه مطلب ...
با امام حسین(ع) در سایه قرآن
پیامبـر اكرم(ص) فرمـود:مـن دو چیز گرانمایه در میان شما به یادگار مى نهم: كتاب خدا و خاندانـم. ایـن دو هرگز از یكدیگر جدا نمـى شـوند تا آنكه در قیامت كنار حوض كوثر بر مـن وارد آیند. ایـن حدیث به حـدیث ثقلیـن معروف شـد و تمـام فـرقه هاى مسلمیـن آن را در كتب معتبر خویـش نقل كردند; اما به فرموده خمینى كبیر (خودخـواهان و طاغوتیان قرآن كریـم را وسیله اى ساختند براى تداوم بخشیدن به حكومت هاى غاصب و ضد قرآنى خویـش و مفسران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق آن را, كه سراسـر قـرآن را از پیامبـر اكرم(ص) دریافت كرده بـودند, با بهانه هاى گونه گـون عقب زدنـد و با تـوطئه كثیف خـود, در حقیقت قـرآن را از صحنه خـارج كـردنـد.) ممكـن است بپرسید: آیا فهم قرآن تنها در تـوان معصومان (علیهم السلام) است و دیگـر مردم حق ندارنـد, بـدون مـراجعه به روایات اهل بیت, از قـرآن بهره گیـرنـد؟ در پاسخ بایـد گفت: ما ماننـد اخبـارىها نیستیـم كه فهم قـرآن را یكسـره مخصــوص اهل بیت (علیهم السلام) بدانیـم; بخشى از آیات محكمات و بینات نامیده مى شـود و هر كـس, به شرطـى كه با زبان عربـى و شاءن نزولها و یك سلسله مباحث لازم دیگر به طـور صحیح آشنایى كافى داشته باشد مى تـواند از آن بهره گیـرد; امـا مـى دانیـم كه آیـات قـرآن دو دسته انـد: محكمــات و متشابهات. براى فهم آیات متشابه جز تمسك به راسخان در علـم اهل بیت (علیهم السلام) راهى نیست.

طبق تصریح شیعه و سنـى, قرآن كریـم در مـوارد متعددى به مقام و مـوقعیت اهل بیت (علیهم السلام) و عصمت و طهارت و ولایت آنها اشاره كرده است. در ایـن فرصت, آن دسته از روایات سالار شهیـدان حضرت ابى عبدالله الحسیـن(ع) در باره برخى از آیات قرآن كریـم, كه در خصـوص اهل بیت عصمت (علیهم السلام) وارد شده, مـورد تـوجه قرار مى دهیم و جانهاى خـود را با كلمات نـورانى آن فاتح اقلیـم وجود جلایى دیگر مى بخشیم. بایـد تـوجه داشت كه در برخـى از روایات, آن حضـرت تنها راوى حـدیث است كه از پیـامبـر اكـرم(ص) یــا امیـرمـومنان(ع) نقل مـى كنـد; ولـى ما تنها به روایاتـى اشـاره مى كنیـم كه در آن امام(ع) خـود سخنى فرمـوده یا پرده از حقیقتى بـرداشته است. البته ایـن سخـن با نقل مـواردى كه آن حضرت از رسـول اكرم یا امیرمومنان مطلبى پرسیده و سپـس پرسـش و پاسخ را باز گفته است, منافات ندارد; زیرا به هر حال خـود حضرت در متـن جریان حضـور داشته است. به هر ترتیب امام حسین(ع) در ایـن دسته از روایات به تبییـن بطنـى از بطـون قرآن پـرداخته, از تاءویل, تفسیـر یا شـاءن نزول آیات پـرده بـرمـى دارد و گـاه بـراى بیان حقیقتى به آیه استدلال مى كند.

توسل به اهل بیت
در ذیل آیه 62 سـوره بقره امام(ع) فرمود: اگر آنها [ یهودیان] با نیتـى صادق و عقیده اى درست از عمق جان خـداى را به (محمد و آل پاكـش) مى خواندند تا نگاهشان دارد ... حتما خداوند با كرمش به آنها پـاسخ مـى داد; امـا كـوتـاهـى كـردنـد ...


سرزنش دشمنان اهل بیت
در ذیل آیه 97 سـوره بقره امام(ع) مى فرماید: همانگونه كه یهود را به جهت دشمنـى با جبـرئیل(ع), مـورد مذمت قرار داده; دشمنان (اهل بیت) را نیز مشمول سرزنـش خـویـش گردانیده است. زیرا به اعتقـاد آنان نیز جبـرئیل(ع) و فـرشتگان مقـرب خـدا بـراى یارى رسـانـدن به محمـد(ص) و علـى(ع) فـرود مـىآمـدنـد ...

پیروى از اهل بیت
امـام(ع) به اشـاره پـدر گـرامـى اش حضـرت امیـرمـومنــان(ع) در تـوضیح مراد از (ناس), در آیه 199 سوره بقره مى فرماید: مقصود از آن, ما اهل بیت هستیـم و به همیـن جهت, خداوند مى فرماید: از همان جایـى كه مردم (ناس) كوچ مـى كنند, كـوچ كنید[ .و پیروى از اهل بیت را پیشه خویـش سازید] در آیه 75 سوره انفال مى خوانیـم: ... و خـویشاوندان نسبت به یكدیگر در احكامى كه خدا مقرر داشته [از دیگران] سزاوارترنـد. امام(ع) فرمـود: هنگامـى كه ایـن آیه نازل شـد, از رسـول خـدا(ص) در باره تاءویل آن پـرسیـدم. رسـول خدا(ص) فرمـود: به خـدا سـوگند, جز شما كـس دیگرى را قصد نكرده است و شما همان خـویشاونـدان من هستید. پـس هر گاه مـن از دنیا رفتـم, پدرت علـى(ع) نسبت به من و جانشینى مـن سزاوارتر است; و هر گاه پدرت از دنیا برود, برادرت حسـن(ع) بـدان سزاوارتر است; و آنگاه كه حسـن(ع) از دنیا بـرود, تـو بـدان مقام سزاوارتـرى. گفتـم: اى رسـول خـدا, بعد از مـن چه كسـى شایسته آن مقام است؟ فرمـود: پسرت على. به همیـن ترتیب نام یكایك ائمه اطهار (علیهم السلام) را بـرشمرد; هر كـدام را بعد از دیگرى شایسته تر به خلافت دانست و در پایان فرمـود: غیبت در زمان نهمیـن فرزندت به وقـوع مى پیوندد. ایـن ائمه نسل تواند, خداوند علم و فهم مرا به ایشان عطا كرده است و سرشت آنها از سرشت مـن است. خدایا ایـن مردم را چه مى شود كه با آزار خاندانم مرا مىآزارند؟! خداوند شفاعتـم را نصیب ایشان نگرداند.

پاداش پیروى از اهل بیت
در آیه 29 سوره رعد مى خـوانیـم: (آنان كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادنـد, طـوبـى و بهتـریـن سـرانجامها در انتظارشان است.) امام(ع) مـى فرمایـد: ایـن آیه در مورد امیرمـومنان نازل شده است. (طـوبى) درختى است در خانه وى در بهشت و هیچ میوه اى در هیچ خانه اى از خانه هاى بهشت نیست; مگـر آنكه شاخه اى از ایـن درخت در آن وجـود دارد. خداوند در آیه 71 سوره اسراء مى فرماید: (روزى كه هر گروهى را با پیشوا و امام خویـش مى خـوانیـم ...) امام(ع) فرمـود: آرى, پیشـوایان دو دسته اند; امامـى كه مردم را به هـدایت دعوت مى كند و مـردم از وى پیروى مـى كننـد و به سعادت مى رسند و امامى كه مردم را به گمراهى فرا مـى خـواند و مردم نیز از وى پیروى مى كنند[.و در تباهـى غوطه ور مـى گردنـد] پـرسـش از ولایت اهل بیت در قیـامت خـداونـد در آیه 36 سـوره اســراء مـى فـرمایـد: (چشـم و گـوش و دل, تمامـى اینها مـورد پـرسـش و بازخـواست قـرار مـى گیرنـد.) امام(ع) فـرمـود[ :رسـول خـدا(ص) فرمـود]: ... به عزت پروردگارم سـوگنـد, تمامـى امت مـن در روز قیامت باز داشته مـى شـونـد و از ولایت امیرمـومنان(ع) بازخـواست مى گردند.

احترام به اهل بیت
در آیه 82 سـوره كهف مـى خـوانیـم: (... و امـا آن دیــوار, از آن دو یتیـم در آن شهر بـود و زیر آن گنجـى متعلق بدانها وجـود داشت و پدرشان مردى نیكـوكار بـود. پروردگارت مى خـواست آنها به حد بلـوغ برسند و گنج خـود را بیرون آورند...) امام به یكى از منحرفان مى فرماید: به خاطر احترام چه كسـى آن دیـوار براى ایـن دو یتیـم محفـوظ مانـد؟ مرد گفت: پدرشان امام فرمـود: آیا پـدر آنها بهتر بود یا رسول خدا؟ آن مرد بدیـن وسیله به مقام و عظمت آن خـانـدان پـى بـرد و سـرافكنـده و شـرمسـار گـردیـد.

جدال میان اهل بیت و بنى امیه
شخصـى از آن حضـرت در بـاره آیه 19 سـوره حج پـرسیــد. خداوند در این آیه مى فرماید: (اینان دو گروهند (دشمـن یكدیگر) كه در باره پروردگارشان به جـدال و نزاع برخاستند.) امام پاسخ داد: ما و بنى امیه هستیـم كه در باره خداى ـ عزوجل ـ به جدال و مخـاصمه پـرداخته ایـم; مـا مـى گـوییـم خـداى راست گفت; و آنـان مـى گـویند: خـداى دروغ گفت: پـس ما و ایشان تا روز قیامت [ نیز] دشمن یكدیگریم.

اهل بیت, حكمرانان الهى
در آیه 41 سوره حج مى خوانیم: [یاران خدا] كسانى هستند كه اگر در زمیـن بدانها قدرت و مكنت بخشیـم, نماز را بـرپا داشته و زكات را مـى پـردازنـد و امـر به معروف و نهى از منكر مـى كنند و ...) امام(ع) فرمـود: ایـن آیه در شـاءن مـا اهل بیت فـرو فـرستـاده شـده است.

طهارت و عصمت اهل بیت
خداوند در آیه 33 سـوره احزاب مـى فرماید: (خـداوند اراده كرده است كه پلیـدى و گناه را تنها از شما اهل بیت دور سـازد و شمـا را پاك گرداند[ .و به مقام عصمت رساند]) آن حضرت فرمود: رسـول خـدا(ص) در منزل ام سلمه بـود كه بـرایـش[ غذایـى به نام] حریره آوردند. آن حضرت على و فاطمه و حسـن و حسیـن(ع) را فرا خواند و همگى از آن خـوردند. سپـس عباى خیبرى بر آنها افكند و آیه فـوق را تلاوت فرمود.

اهل بیت منبع علوم
خـداونـد در آیه 12 سـورء یـس مـى فـرمـایـد: (و همه چیز را در امام آشكار كننـده اى برشمرده ایـم.) آن حضرت فرمود: ... حضرت رسـول خـدا(ص) فرمـود: مراد از (امام مبیـن) امیرالمـومنیـن(ع) است, بـى تردید او همان امامـى است كه خداى ـ تبارك و تعالـى ـ در وى علـم هر چیزى را به شماره درآورده است.

پیـوستـن به اهل بیت و دوستـى بـا ایشان
در آیه 23 سوره شورى مى خوانیم:[(اى رسول ما, به امت] بگو: مـن از شما اجرى نمى خواهم جز دوست داشتـن نزدیكانـم. ) امام حسیـن(ع) فرمـود: آن خـویشاونـدى كه خداوند پیـوند بدانها را فرمان داده و حق آنان را گرامـى داشته و خـوبـى را در ایشان نهاده است, خـویشـاونـدى ما اهل بیت است. خـداونـد حق مـا را بـر هـر مسلمـانـى واجب كـرده است.

اهل بیت هماره در حال عبادت
خـداونـد در آیه 29 سـوره فتح مـى فـرمـایــد: (... آنان [ كسانـى كه با رسـول خـدا(ص) در برابر كفار سرسخت و در میان خـود مهربانند] را مـى بینـى كه پیـوسته در حال ركـوع و سجـودنـد ...) امام(ع) فرمـود: ایـن آیه در باره علـى بـن ابـى طالب(ع) نازل شده است.

اهل بیت سرچشمه روشنایى ها
در آیات آغازیـن سوره شمس مى خوانیـم: (سوگند به خورشید و تابش و گسترش نـور آن در هنگام بالا آمـدن ...; و سـوگنـد به ماه, آن هنگام كه در پى خورشید برآید و سوگند به روز آن هنگام كه زمیـن را روشنایـى مـى بخشد.) امام(ع) فرمـود: مراد از خـورشید, محمد رسـول خدا است; و مراد از ماه امیرمومنیـن على است كه به دنبال محمد(ص) مـى آید و مراد از روز قائم آل محمد است كه زمیـن را از قسط و عدل پر مى سازد.

نعمت دیندارى و ولایت اهل بیت
در آیه 11 سوره ضحى مى خوانیـم: (... و اما نعمت پروردگارت را, پس بازگو كـن.) امام(ع) فرمود: مراد از نعمت, دین و اعتقاد به ولایت اهل بیت (علیهم السلام) است.

اهل بیت و آگـاهـى از رویـدادهـاى آینـده
امیرالمومنین(ع) سـوره قـدر را تلاوت مـى فرمـود. حسیـن(ع) گفت: پدر, گـویا ایـن سـوره [ كه] از دهان شما [ شنیده مـى شـود] شیرینى خاصـى دارد! حضرت فرمـود: اى فرزند رسـول خدا و فرزندم, مـن از این سوره چیزى مى دانم كه تو نمى دانى. هنگامى كه ایـن سوره نازل شد, جـدت رسـول خـدا(ص) مرا فرا خـواند. وقتـى به محضرش شرفیاب شدم] آن را برایـم قرائت فرمود; سپـس بر شانه راستـم زد و گفت: اى برادر من و وصـى من و سرپرست و والى امتـم بعد از مـن, و اى دشمن دشمنان مـن تا روزى كه همگان برانگیخته شـوند, ایـن سـوره بعد از مـن براى تـو است و بعد از تـو بـراى فـرزنـدانت[.آرى] جبرئیل(ع) برادر فرشته ام, حـوادث امتـم را در سنت خویـش برایـم گفته است و همانها را براى تـو نیز بازگو خواهد كرد. ایـن سوره در جان قدسى تو و جانشینان [مـن و تو] تا آن هنگام كه طلوع فجر قـائم(ع) سـرزنـد همـاره نـوربخـش خـواهـد بــود.


سیدعلیرضا جعفرى


هوای دلتا آفتاب از حرکات تو می وزد از سمت سیب ، عطر صفات تو می وزد . دل می دهیم ، پنجره را باز می کنیم باران گرفته ، یا کلمات تو می وزد ؟ دل می شویم ، محض تپیدن به پای تو در خاک کوچه ای که حیات تو می وزد اینکه چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح اینکه چقدر از نفحات تو می وزد ! امشب بهار می دمد از خون روشنت فردا بهشت از برکات تو می وزد . من ایستاده ام به تماشای زیستن جایی که موج موج فرات تو می وزد و با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک گیسوی خون چکان صلات تو می وزد . کشتی شکستگان تو را بیم موج نیست ،آنجا که بادبان نجات تو می وزد
امکانات


آمار
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید ماه قبل :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات