تبلیغات
شُبیر علیه السلام - آیـا آیـه تطهیر شامل امامان شیعه (ع ) می شود ؟ به چه دلیل ؟ تعداد اهل بیت پیامبر(ص ) چند نفر هستند ؟

آیـا آیـه تطهیر شامل امامان شیعه (ع ) می شود ؟ به چه دلیل ؟ تعداد اهل بیت پیامبر(ص ) چند نفر  هستند ؟
به دلیل روایات فراوانی که در دست است , تردیدی نیست که مصداق ابتدایی اهل البیت (ع) در آیه  تطهیر, همان پنج نفر معین ( پیامبر (ص) علی (ع) فاطمه (س) امام حسن و امام حسین (ع) است  . امـا رسول اکرم (ص) با توسعه موضوع , اهل بیت را به عنوان یک جمعیت ثابت و باقی معرفی کرد  کـه بـرای هـمیشه در بین مسلمانان باقی می مانند ومنصب رهبری و مرجعیت علمی اسلام را به  عـهـده دارنـد . در ایـنـجـا بـه نـمـونه هایی ازتصریحات پیامبر گرامی (ص) در این زمینه اشاره  مـی کـنـیم :ابوسعید خدری از رسول خدا(ص) روایت کرده که فرمود:

من دو چیز گرانبها را در  بـیـن شـمـا می گذارم یکی کتاب خدا که ریسمانی است که از آسمان به زمین کشیده شده است  ودیـگـری عـترت و اهل بیت من این دو تا قیامت از هم جدا نمی شوند . (1) ابن عباس می گوید :  پیامبر اکرم (ص) فرمود : مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است هرکه بر آن سوار شد نجات یافت  و آنکه تخلف نمود غرق گشت . (2)حضرت علی (ع) فرمود: رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند:  مـن دو چـیـز گرانبها را در بین شما به امانت می گذارم , کتاب خدا و اهل بیت خودم , این دو تا  قـیـامـت از هـم جـدانخواهند شد ( مانند دو انگشت ) جابر عرض کرد :

یارسول اللّه (ص) عترت و  اهـل بـیت توچه کسانی هستند ؟ حضرت فرمود : علی (ع) ـ حسن (ع) ـ حسین (ع) وامامانیکه از  نـسـل حـسین (ع ) تا قیامت بوجود می آیند . (3)حضرت علی (ع) فرمود: من در خانه ام سلمه در  خـدمـت رسـول خـدا (ص) بـودم که آیه ( انما یرید اللّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ... ) نازل  گـشـت . پیامبر (ص ) به من فرمود: این آیه درباره تو و فرزندت حسن (ع) و حسین (ع) و امامانی  کـه از نـسـل تو به وجود می آیند , نازل شده است .گفتم : یا رسول اللّه (ص) بعد از تو چند نفر به  امـامـت مـی رسـنـد ؟ حضرت فرمود : بعداز تو حسن (ع) و بعد از حسن (ع) حسین (ع) و بعد از  حـسـیـن (ع) , فـرزنـدش عـلـی (ع )و بعد از علی (ع) , فرزندش محمد (ع) و بعد از محمد (ع)  فرزندش جعفر (ع ) و بعداز جعفر (ع) فرزندش موسی (ع) و بعد از موسی (ع) فرزندش علی (ع) و  بـعـد از عـلـی (ع )فـرزنـدش مـحمد (ع) و بعد از محمد (ع) فرزندش علی (ع) و بعد از علی (ع)  فرزندش حسن (ع) و بعد از حسن (ع) فرزندش حجت (عج) به امامت خواهد رسید.نامهای ایشان  به همین ترتیب بر ساق عرش نوشته شده بود , از خدا پرسیدم اینهاکیستند ؟ فرمود : امام های بعد  از تو می باشند . پاک و معصوم هستند و دشمنان آنان ملعون شده هستند.(4)روایات فراوان دیگری  نیز هستند که اهل بیت را شامل ائمه (ع) دوازده گانه شیعه می داند.

منبع:
پاسخ به شبهات اهل سنت  
 مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما    1- ایـن حـدیـث در بـین شیعه و سنی متواتر است و در کتابهائی , مثل , البدایه والنهایه (ج 5 / ص  209) ذخـائر الـعـقبی (ص 16), فصول المهمه , ص 22, خصائص نسایی وصواعق المحرقه ابن فجر  هـیـثمی ص 147 نقل شده است .2- احمد بن عب