تبلیغات
شُبیر علیه السلام - با امام عصر(ع)در عزای امام حسین (ع)
 
درباره وبلاگ


تا آفتاب از حرکات تو می وزد از سمت سیب ، عطر صفات تو می وزد . دل می دهیم ، پنجره را باز می کنیم باران گرفته ، یا کلمات تو می وزد ؟ دل می شویم ، محض تپیدن به پای تو در خاک کوچه ای که حیات تو می وزد اینکه چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح اینکه چقدر از نفحات تو می وزد ! امشب بهار می دمد از خون روشنت فردا بهشت از برکات تو می وزد . من ایستاده ام به تماشای زیستن جایی که موج موج فرات تو می وزد و با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک گیسوی خون چکان صلات تو می وزد . کشتی شکستگان تو را بیم موج نیست ،آنجا که بادبان نجات تو می وزد

مدیر وبلاگ : عبرات

برای دیدن اندازه اصلی عکس بر روی آن کلیک کنید . سلام بر حسین كسی كه به خونش ، جانش را ارزانی داشت،  سلام بر كسی كه در پنهان و آشكارش خداوند را فرمان برد، سلام بر كسی كه خداوند در خاكش شفا را قرار داد، سلام بر كسی كه اجابت دعا در زیر گنبدش می باشد ، سلام بر كسی كه امامان از فرزندان و ذریه اش هستند.

سلام بر آغشته به خون ، سلام بر  كسی كه خیمه  اش دریده شد ، سلام بر پنجمین اهل كساء .  سلام بر غریب غریبان، سلام بر شهید شهیدان ، سلام بر كشته  به دست پسرخواندگانِ مشكوك تبار، سلام بر سكونت یافتة كربلا ، سلام بر كسی كه فرشتگان آسمان بر او گریستند ، سلام بركسی كه فرزندانش پاك شدگانند.

سلام بر محل فرود آمدن برهانها، سلام بر امامانِ سرور، سلام بر (گریبان ها) قلب ها و سینه های به خون آمیخته، سلام بر لب های پژمردة شكننده از تشنگی ، سلام بر جان های از بیخ و بن بریده، سلام بر روح های به پنهانی ربوده شده ، سلام بر پیكرهای عریان، سلام بر جسم های لاغرِ رنگ باخته، سلام بر خو نهای جاری شده، سلام بر عضوهای بریده شده ، سلام بر سرهای برافراشته گشته، سلام بر زنان سر برهنه گردیده. سلام بر حجت و گواه پروردگار جهانیان، سلام بر تو و بر پدران پاكیزه ات، سلام بر تو و بر پسران شهادت طلبت، سلام بر تو و بر فرزندان و ذریة یاری كننده ات، سلام بر تو و بر فرشتگان ملازم و همراه آرامگاهت، سلام بر كشته شده مظلوم، سلام بر برادر مسمومش، سلام بر علی بزرگ، سلام بر شیرخوار كوچك.

سلام بر بدنهای غارت شده ، سلام بر عترت و خاندان نزدیك و خویشاوند، سلام بر مجادله كنندگان در بیابان های پهناور، سلام بر دورافتادگان بدون كفن، سلام بر سرهای جدا شده از بدن ها، سلام بر حساب كنندة شكیبا، سلام بر ظلم شدة بدون یاور، سلام بر سكنا گزیده در خاك پاكیزه،  سلام بر صاحب گنبد بلند مرتبه.

سلام بر كسی كه خداوند با جلالت پاكیزه اش فرموده، سلام بر كسی كه جبرئیل بدو مباهات كرده، سلام بر كسی كه میكائیل در گهواره با او سخن گفته ( سرگرمش كرده)، سلام بر كسی كه حرمتش گسسته گردید ، سلام بر كسی كه خونش به ظلم ریخته شد، سلام بر به خون زخم های غسل داده شده ، سلام بر جام های تیرها آب داده شده ، سلام بر كسی كه ستم بر او جایز شمرده شده ، سلام بر سر بریده شده در میهمانی دركنار نهر، سلام بر كسی كه ساكنان قریه ها او را دفن كردند .

سلام بر كسی كه شاهرگش بریده شده ، سلام برمدافع بدون یاور كمك كننده ، سلام بر سپیدموی محاسن خضاب كرده ، سلام بر گونه و رخسار خاك آلود، سلام بر بدن غارت شدة برهنه، سلام بر دندان های پیشین به هم كوبیده شده توسط چوب خیزران، سلام بر سرِ افراشته شده ، سلام بر جسم های عریان در بیابان های پهناور كه گرگان درنده آنها را می گزیدند و درندگان مزة خون و گوشتشان را چشیده، به گردشان میگردند.

سلام بر تو ای آقای من و بر فرشتگان بال گشودة خواستار فرود اطراف گنبد تو كه بسیار احترام كنندة به تربتت هستند؛ طواف كنندگان صحن و فضایت، واردشوندگان بر زیارتت. سلام بر تو همانا قصد تو كرده ام و آرزومند رستگاری نزد تو هستم.

سلام بر تو، سلام آشنای به حرم و مقامت، خالص در ولایت و دوستی ات، نزدیكی جوینده به خداوند به وسیلة محبتت، دوری جوینده از دشمنانت.

سلام كسی كه قلبش به مصیبت و سختی تو زخمی و مجروح و اشكش در هنگام یاد تو ریزان است. سلام دردمند گرفته و محزون وشیدای فروتن.


سلام بر كسی كه اگر با تو در كربلا بود از تو با جانش از تیزی های شمشیرها نگاه می داشت، و باقی ماندة روحش  عمرش  را برای تو در معرض مرگ می انداخت و در پیش رویت كارزار می كرد و تو را در برابر آنانی كه بر تو هجوم آورده و شوریده بودند یاری می كرد و روح و جسد و مال و فرزندش را فدای تو می نمود، و روحش فدای روحت و خانواده اش نگاهدار و مدافع خانواده ات باد.

پس اگر روزگار ( ولادت) مرا به تأخیر انداخته و مقدرات مرا از یاریت دور كرده و برای كسانی كه با تو دشمنی كردند مبارزه نكردم و با كسانی كه با تو دشمنی كردند ستیز ننمودم، پس صبح و شام برایت ناله می كنم و به جای اشك برایت خون می گریم برای حسرت بر تو و اندوه و تأسف بر آنچه تو را گرفتار كرد و شعله ور و در سوز و گداز تا اینكه از بی قراری سختی ها و مصیبت ها و غصة اندوهگینی به خاطر از دست دادن فرصت ها بمیرم.

شهادت می دهم كه همانا تو نماز را به پا داشتی و زكات را پرداختی و به نیكی فرمان دادی و از بدی و ستمكاری بازداشتی و خداوند را فرمان بردی و از او سرپیچی نكردی و به او و ریسمانش چنگ آزیدی در نتیجه از او خشنود شدی و از خداوند ترسیدی و او را در نظر گرفتی و به او پاسخ گفتی و به روش او سلوك نمودی، و آشوب ها را فرو نشاندی و به سوی رشد و هدایت خواندی و راه های استواری را آشكار كردی و در راه خداوند آن گونه كه شایستة جهادش بود كارزار كردی.

و تو برای خداوند فرمانبردار بودی و برای نیایت  حضرت محمد (ص) پیرو، و برای سخن پدرت شنوا و به سوی  اجرای وصیت و سفارش برادرت شتابگر كوشا، و برای پایه های دین بلندكننده، و برای سركشی و طغیان درهم كوبنده، و بر آشوبگران و طغیانگران سختگیر كوبنده، و برای امت نصیحتگر و در لحظات مرگ ستایشگر و تسبیح كننده و بر گناهكارانِ هرزه درگیر شونده و به حجت ها و دلی لهای خداوند قیام كننده و برای اسلام و مسلمانان رحم كننده ( بخشایشگر) وبرای حق یاور و در هنگام بلا و گرفتاری شكیبا و برای دین نگهبان و از محدودة آیین دفاع كننده.

هدایت را نگاه داشتی و یاریش كردی و عدل و داد را گستردی و آن را پراكنده ساختی و آیین را یاری كردی و آشكارش ساختی. و كسی كه دین را بازیچه شمرده بود بازداشتی و او را راندی و پست را از شریف بازستاندی. و در حكم میان توانا و ضعیف مساوات قرار دادی و تو باران بهاری  محبت به یتیمان و بی پدران بودی و بازدارندة مردمان از بدی و عزت اسلام و گنجینه احكام و هم پیمان نیكویی، رهرو جدت و پدرت و در وصیت شبیه برادرت هستی .

وفا كننده به امان دادن ها، دوستدار خوبی های نیكو، كَرم های آشكار، نماز شب گزار در تاریكی ها، برپاگر روش ها، بخشنده به مخلوقات خداوند ، بزرگ پیشینیان نیكو نسب، با حسبِ زیاد و فراوان، با رتبه های بلند، با مناقب فراوان، با سرشت های ستوده، با موهبت های بسیار، بردبارِ رشید بازگشت كننده  به سوی خدا، سخی، دانا، شدید، پیشوای شهید، آموزشگر، انابه كننده، و دوست دارندة ترسان  هستی .

برای رسول(ص) فرزند بودی و برای قرآن سند و برای امت بازو، و در فرمانبری كوشا، نگاهبان عهد و پیمان، كناره گیر از راه های گناهكاران و هرزگان، عطاكننده و بخشنده به مسكینِ به سختی افتاده، صاحب ركوع و سجودهای طولانی.كناره گیر در دنیا، همانند كناره گیری كوچ كننده از آن، و نگرنده به دنیا، به دیدة ترسندگان از آن، آرزوهایت از آن ( دنیا) بازداشته شده و همت و تلاشت از آرایش هایش برگرفته شده، از شادمانی اش به سان چشمی كه بر آن چیزی بخورد و آب ریزان شده و بسته گردد، چشم پوشیده و اشتیاقت در مورد آخرت شناخته شده و مشهور است.

تا اینكه آن هنگام كه بیداد دستش را از آستین برون كرد و ستم پرده از روی اسلح هاش برداشت و گمراهی پیروانش را فراخواند، در حالی كه تو درحرم جدت ساكن بودی و برای ستمگران دوری گزیر نشسته در خانه و محراب عبادتگاه، دوری گزیده از لذت ها و شهوت ها، زشتی را با قلبت و زبانت به مقدار توان و امكانت زشت می شمردی، سپس موقعیت چنان ایجاب كرد كه پرچم انكار و مخالفت برداری و تو را بر آن داشت كه با عیاشان و هرزگان كارزار كنی پس با فرزندان و خاندان و پیروان و دوستانت به راه افتادی و حقیقت را به روشنی و درستی آشكار كردی و به سوی خداوند با حكمت و پند و اندرزهای نیكو فراخواندی و از پلیدی و طغیان و سركشی بازداشتی و با تو با ستم و دشمنی برخورد كردند.

 

گزیده ای از زیارت ناحیة مقدسه

نوع مطلب : دلگویه، 
برچسب ها : اهل كساء، امام حسین(ع)، زیارت ناحیة مقدسه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
امکانات جانبی