تبلیغات
شُبیر علیه السلام - مطالب دلگویه

برای دیدن اندازه اصلی عکس بر روی آن کلیک کنید . سلام بر حسین كسی كه به خونش ، جانش را ارزانی داشت،  سلام بر كسی كه در پنهان و آشكارش خداوند را فرمان برد، سلام بر كسی كه خداوند در خاكش شفا را قرار داد، سلام بر كسی كه اجابت دعا در زیر گنبدش می باشد ، سلام بر كسی كه امامان از فرزندان و ذریه اش هستند.

سلام بر آغشته به خون ، سلام بر  كسی كه خیمه  اش دریده شد ، سلام بر پنجمین اهل كساء .  سلام بر غریب غریبان، سلام بر شهید شهیدان ، سلام بر كشته  به دست پسرخواندگانِ مشكوك تبار، سلام بر سكونت یافتة كربلا ، سلام بر كسی كه فرشتگان آسمان بر او گریستند ، سلام بركسی كه فرزندانش پاك شدگانند.

سلام بر محل فرود آمدن برهانها، سلام بر امامانِ سرور، سلام بر (گریبان ها) قلب ها و سینه های به خون آمیخته، سلام بر لب های پژمردة شكننده از تشنگی ، سلام بر جان های از بیخ و بن بریده، سلام بر روح های به پنهانی ربوده شده ، سلام بر پیكرهای عریان، سلام بر جسم های لاغرِ رنگ باخته، سلام بر خو نهای جاری شده، سلام بر عضوهای بریده شده ، سلام بر سرهای برافراشته گشته، سلام بر زنان سر برهنه گردیده. سلام بر حجت و گواه پروردگار جهانیان، سلام بر تو و بر پدران پاكیزه ات، سلام بر تو و بر پسران شهادت طلبت، سلام بر تو و بر فرزندان و ذریة یاری كننده ات، سلام بر تو و بر فرشتگان ملازم و همراه آرامگاهت، سلام بر كشته شده مظلوم، سلام بر برادر مسمومش، سلام بر علی بزرگ، سلام بر شیرخوار كوچك.

سلام بر بدنهای غارت شده ، سلام بر عترت و خاندان نزدیك و خویشاوند، سلام بر مجادله كنندگان در بیابان های پهناور، سلام بر دورافتادگان بدون كفن، سلام بر سرهای جدا شده از بدن ها، سلام بر حساب كنندة شكیبا، سلام بر ظلم شدة بدون یاور، سلام بر سكنا گزیده در خاك پاكیزه،  سلام بر صاحب گنبد بلند مرتبه.

سلام بر كسی كه خداوند با جلالت پاكیزه اش فرموده، سلام بر كسی كه جبرئیل بدو مباهات كرده، سلام بر كسی كه میكائیل در گهواره با او سخن گفته ( سرگرمش كرده)، سلام بر كسی كه حرمتش گسسته گردید ، سلام بر كسی كه خونش به ظلم ریخته شد، سلام بر به خون زخم های غسل داده شده ، سلام بر جام های تیرها آب داده شده ، سلام بر كسی كه ستم بر او جایز شمرده شده ، سلام بر سر بریده شده در میهمانی دركنار نهر، سلام بر كسی كه ساكنان قریه ها او را دفن كردند .

سلام بر كسی كه شاهرگش بریده شده ، سلام برمدافع بدون یاور كمك كننده ، سلام بر سپیدموی محاسن خضاب كرده ، سلام بر گونه و رخسار خاك آلود، سلام بر بدن غارت شدة برهنه، سلام بر دندان های پیشین به هم كوبیده شده توسط چوب خیزران، سلام بر سرِ افراشته شده ، سلام بر جسم های عریان در بیابان های پهناور كه گرگان درنده آنها را می گزیدند و درندگان مزة خون و گوشتشان را چشیده، به گردشان میگردند.

سلام بر تو ای آقای من و بر فرشتگان بال گشودة خواستار فرود اطراف گنبد تو كه بسیار احترام كنندة به تربتت هستند؛ طواف كنندگان صحن و فضایت، واردشوندگان بر زیارتت. سلام بر تو همانا قصد تو كرده ام و آرزومند رستگاری نزد تو هستم.

سلام بر تو، سلام آشنای به حرم و مقامت، خالص در ولایت و دوستی ات، نزدیكی جوینده به خداوند به وسیلة محبتت، دوری جوینده از دشمنانت.

سلام كسی كه قلبش به مصیبت و سختی تو زخمی و مجروح و اشكش در هنگام یاد تو ریزان است. سلام دردمند گرفته و محزون وشیدای فروتن.ادامه مطلب...
طبقه بندی: دلگویه، 
برچسب ها: اهل كساء، امام حسین(ع)، زیارت ناحیة مقدسه،
نوشته شده در تاریخ شنبه 12 اردیبهشت 1394 توسط عبرات
(تعداد کل صفحات:4)      [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]